การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์คะฉี่น บ้านใหม่สามัคคี ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

สม จะเปา

Abstract


สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของชาติพันธุ์คะฉีน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จัดหวัดเชียงใหม่ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 15 คน ได้แก่    ผู้อาวุโส ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่นเจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว และศาสนาจารย์ วิธีการเก็บข้อมูลคือ การสำรวจพื้นที่ สังเกตสภาพชีวิตชองชุมชน การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ทั้งเจาะลึกทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แล้วนำเสนอในรูปของการพรรณนาตามปรากฏการณ์ที่พบเห็น

ผลการวิจัยพบว่า ด้านความเชื่อทางศาสนา ถึงแม้จะมีการแตกแยกกันเกิดขึ้นสามารถอยู่รวมกันอย่างดีเพราะชาตินิยมเป็นตัวนำ ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ความต้องการทางวัตถุสูง และค่านิยมภายในการพัฒนาตนเองมาก ด้านสุขภาพอนามัย มีการส่งเสริมแนะแนวจากหน่วยงานภาครัฐให้ตั้งเป็น อสม. เพื่อดูแลสุขภาพ ด้านการศึกษา ชาวบ้านส่วนมากไม่ได้รับการศึกษาสูงจึงหวังให้ลูกหลานเรียนทั้งในโรงเรียน และเรียนพิเศษฟรีในหน่วยงานต่างๆ ด้านการจัดสรรน้ำได้รับผลตามทฤษฎีสมบูรณ์ตามองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 9 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการหลวงหนองเขียว ถึงแม้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ก็ตาม ด้านอาชีพการงานเกิดการพัฒนางานตามสภาพแวดล้อมมากขึ้นและสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมใหม่ๆ ได้ ด้านบ้านเรือนที่อยู่อาศัย สมัยก่อน เสาและโครงบ้านเป็นไม้ผสมกับไม้ไผ่ มุงหลังคาด้วยหญ้าคา มีความลำบากมาก ด้านสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ได้ยอมรับการเป็นชนเผ่า และสามารถแสดงออกวัฒนธรรมของตนได้อย่างเปิดเผยตามกรอบกฎหมาย

จากการสังเกตเห็นว่าปัจจุบันชุมชนบ้านใหม่สามัคคี เหมือนหมู่บ้านชนบททั่วๆไป ได้พัฒนาตามกาลเวลาไม่หลงเหลือความยากจนในอดีตไว้เลย เช่น สาธารณูปโภค บริโภค การคมนาคม สะดวกสบายกว่า

เมื่อก่อนมาก พัฒนามาตามยุคตามสมัย ถึงแม้ว่าบางส่วนยังไม่สามารถยอมรับตามกรอบกฎหมายก็ตามเขามีความสุขในความเป็นอยู่ในชีวิตปัจจุบันเป็นอย่างดี

                                                                           


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 053 278967, 270451 Fax. 053 270 452
www.journalbuddhistmcu.com