แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการทำงานของบุคลากร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สุภาพ สิทธิพานิช

Abstract


การวิจัยเรื่อง แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการทำงานของบุคลากร สำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้ มีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 3 ประการ 1. เพื่อศึกษาหลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา 2. เพื่อศึกษาบริบทการทำงานของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการทำงานของบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) Research) เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 22 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มย่อย ผลการวิจัยพบว่า  

หลักฆราวาสธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ธรรมสำหรับครองเรือนหรือธรรมสำหรับผู้อยู่ครองเรือน มี 4 อย่าง คือ สัจจะ ความซื่อสัตย์  ทมะ การฝึกตน  ขันติ ความอดทนอดกลั้น จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน มีน้ำใจ 

บริบทการทำงานของบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นองค์กรที่มีภารกิจมุ่งเน้นให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา บุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และงานการเรียนการสอนในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการประยุกต์ใช้หลักฆราวาสธรรมในการทำงานของบุคลากรสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้วิจัยได้นำเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมร่วม ในการบริหารจัดการองค์กร เพื่อทราบบริบทและปัญหาในการทำงานของบุคลากร พร้อมทั้งวิเคราะห์หลักฆราวาสธรรม 4 สำหรับเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา พบว่า พันธกิจที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหน่วยสนับสนุนพันธกิจ ส่วนใหญ่ยึดหลักขันติ ความอดทน เนื่องจากมีการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์กรที่มีพฤติกรรมแตกต่างกัน บุคลากรต้องจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้รับบริการด้วยความอดทน 


Keywords


การประยุกต์; บริการเทคโนโลยี

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
Tel. 053 278967, 270451 Fax. 053 270 452
www.journalbuddhistmcu.com