EDITORIAL TEAM

บรรณาธิการบริหาร

 

ดร. ส่งเสริม แสงทอง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

ผศ. ดร. พูนชัย  ปันธิยะ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

พระอธิวัฒน์ รตนวณฺโณ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

กองบรรณาธิการ

 

ศ. เกียรติคุณ แสง  จันทร์งาม

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ. ดร. สยาม  ราชวัตร          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ. ดร. โผน  นามณี              

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ผศ. สัญญา  สะสอง               

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ. ตระกูล   ชำนาญ              

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ดร. ประทีป  พืชทองหลาง       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร. บุญญาพร  ยอดคง            

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

พระวิสิทธิ์  ฐิตวิสิทฺโธ, ดร.        

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ดร. พิสิฏฐ์   โคตรสุโพธิ์          

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พระสัญชัย  ญาณวีโร             

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา