Buddha Dhamma on Reducing Inequality in Thai Society

Phrakhrupariyatrattananuyut Khotmechai, Uthai Satiman

Abstract


สาเหตุความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมีหลายสาเหตุ เช่น เรื่องของ “โอกาส” ที่ไม่เท่าเทียมกันในด้าน 1) การศึกษา 2) ทุนนิยม และ 3) ปัญหาความยากจน สำหรับแนวทางแก้ปัญหาและความเหลื่อมล้ำนั้นพบว่า หลักใหญ่ต้องแก้โครงสร้างอำนาจการบริหาร โดยปรับศูนย์กลางโครงสร้างอำนาจใหม่ ลดบทบาทอำนาจทุนและเพิ่มบทบาทประชาชนเข้าไปแทน ที่ผ่านมาโครงสร้างอำนาจส่วนใหญ่ยังรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาลเพียงอย่างเดียว โดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนเข้าไปช่วยในการตัดสินใจมากนัก นอกจากนี้ การจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมลงได้ ควรนำระบบ “สวัสดิการ” ขั้นพื้นฐานมาใช้ เพราะระบบสวัสดิการเป็นการช่วยเหลือคนอย่างแท้จริง ไม่ได้เลือกช่วยเหลือตาม “อาชีพ” อย่างหลายโครงการประชานิยมที่ทำอยู่ในปัจจุบัน
พระพุทธศาสนาได้เสนอกับหลักปฏิบัติเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเฉพาะสังคมสงฆ์ไว้ดังนี้   1) สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยใช้ปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค  2) ความยุติธรรม 3) ให้สำคัญต่อสังคมส่วนรวม และ 4) ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคมสงฆ์จึงมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งในด้านวัตถุและจิตใจ  พร้อมทั้งความเสมอภาคทางด้านสิทธิและโอกาสเพื่อช่วยลดความขัดแย้ง และสร้างความสามัคคีได้จริงเพราะไม่ต้องแข่งขันกัน  สร้างวัฒนธรรมแห่งสันติสุขเพราะการแบ่งปันผลผลิตหรือปัจจัยสี่ตามความจำเป็น และอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นบนฐานของการเคารพ และการให้เกียรติแก่กันและกันแม้ว่าจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็ตาม  


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Buddhapanya Sri Thawarawadee Buddhist College,
Mahachulalongkornrajavidyalaya University
51 M.2, Raikhing, Samphran, Nakhon Pathom, 73210, Thailand
http://www.jmbr.mcu.ac.th
journalbudpan@gmail.com

P-ISSN : 2465-5503
E-ISSN : 2630-0524