วารสารวิชาการ มจร บุรีรัมย์

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของวิทยาลัยในการเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัยแก่คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ื 

 

 

 1.สาชาวิชาด้านพุทธศาสตรศึกษา(Buddhist Studies) ปรัชญาและศาสนาทั่วไป

 2.สาขาวิชาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หลักสูตรและจิตวิทยาการสอน

 3. สาขาวิชาด้านสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ 

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...