พุทธวิธีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว

พระมหา เกรียงศักดิ์ ธมฺมวิจาโร

Abstract


               บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรม และแนวคิดทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวสังคมไทยปัจจุบัน ส่วนหลักพุทธธรรมสำหรับแก้ปัญหา หรือเยียวยาปัญหาความขัดแย้งของครอบครัวนั้น มีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมของมนุษย์โดยรวม 3 ทาง คือ ทางกาย ทางวาจา และทางใจ  ต้องแก้ด้วยหลักธรรมสัมมาทิฏฐิ ตามหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็คือการที่สมาชิกแต่ละคนต่างลงมือประพฤติปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของตนให้ดี ถูกต้องและสมบูรณ์ตามแนวทางพระพุทธศาสนานั่นเอง หากทุกคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้ชีวิตในครอบครัวมีความอบอุ่น มีความราบรื่น และเป็นสุข  โดยมีความเข้าใจและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวก็จะมีความสงบสุข มีความเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงถาวรตลอดไป

 

               This article aims to study Buddhist principles. And theoretical concepts for solving conflicts in Thai contemporary family families. The Buddhist Principles for solving problems. Or heal the conflict of the family. It is based on human behavior, including the three ways, physical, verbal and mental, must be solved by the principle of righteousness. According to the Three Senses, the precept of meditation is the way in which each member behaves in the proper way. Accurate and complete in accordance with Buddhism. If everyone has fulfilled their duties. It will help keep family life warm. It is smooth and happy with mutual understanding and trust. Family will have peace. It is prosperous and stable forever.


Keywords


พุทธวิธี, การแก้ปัญหา, ความขัดแย้งในครอบครัว Buddhist Way, Solving, The Family Conflict

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com