การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานด้วยหลักปฏิจจสมุปบาท

ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์

Abstract


              บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพทั่วไปกับหลักปฏิจจสมุปบาท มีแนวคิดและหลักการดูแลสุขภาพเป็นแบบองค์รวม ทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเหตุเป็นผลตามหลักธรรมปฏิจจสมุปบาทในพระพุทธศาสนา ที่เป็นกระบวนการของธรรมชาติ อันหมายถึงสภาวะธรรมทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น คือเมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนั้นจึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ มีความเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กันอย่างเป็นเหตุเป็นผลกัน มีเป้าหมายไปสู่การแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยวิธีที่ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัยและพึ่งตนเอง

 

             This article aims to study the concepts and principles of general health are. Concepts and principles of health care are holistic, physical, mental, intellectual and social. Linking reasonably in accordance with the principles of peace in the Buddha. That is the process of nature. This means that all living conditions are dependent on each other. Is when this thing is That's it. Because this happens. This is happening. Because this thing goes out. This thing goes out. Have relevance The relationship is rational. It aims to correct or reduce the health problems that are causing the current environmental conditions. In a simple, safe and self-reliant way.


Keywords


การดูแลสุขภาพ, แบบผสมผสาน, หลักปฏิจจสมุปบาท Health Care, Integrated, Paticcasamuppada

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com