สิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนา

ทิพย์ภวิษณ์ ใสชาติ, กิตติพงษ์ พิพิธกุล

Abstract


              สิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนา ได้แก่ สิทธิที่ตนเองจะพึงได้รับจาก การกระทำของตนเอง ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติ ที่เป็นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว ถ้าเป็นฝ่ายดีเรียกว่ากุศล ถ้าเป็นฝ่ายชั่วเรียกว่าอกุศล กุศลและอกุศลนี้เองที่เป็นสิทธิมนุษยชนในพระพุทธศาสนา เป็นผลของการกระทำที่ผู้กระทำแล้วจะต้องได้รับ ตามสมควรแก่เหตุที่กระทำกรรมนั้น อย่างเท่าเทียมกันของคนทุกคน ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลักธรรมที่เป็นฝ่ายขัดขวางสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ความตระหนี่ ความลำเอียง จึงปฏิบัติต่อชุมชนผิดพลาด หลักธรรมทั้งที่เป็นฝ่ายส่งเสริมสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ได้แก่ ไม่เบียดเบียนกันทำลายกันทั้งชีวิตและทรัพย์สิน (หลักมนุษย์สากล) หลักพรหมวิหารธรรม (ความรักสากล) หลักอธิปไตยได้แก่ การถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นใหญ่ และหลักสังคหวัตถุได้แก่ การรู้จักเอื้อประโยชน์ต่อส่วนรวม

 

             Religious human rights including individual rights for those must receive from their own actions under the terms of the law of karma. Karma is the law of nature as what goes around comes back around. If you are in a good side, this is called Kusol (Pāli: Kusala: wholesome) but if you are in a bad side, it is called (Pāli: Akusala: unwholesome). These are Buddhist human rights as a result of the actions that the persons must be obtained equally. In accordance with Buddhism consists of the principles that thwart human rights, namely frugality and partiality. The principle that supports human rights, namely not encroach on each other (general human, Promvihadham (Pāli: Brahmavihāradhamma: the four noble sentiments, and sovereignty principle including holding uprightness and Sanghavuttu (Pāli: Sagahavatthu: objects of sympathy).


Keywords


สิทธิ, มนุษยชน, พระพุทธศาสนา Rights, Human, Buddhism

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com