พัฒนาการอธิบายความหมายของศีล 5

วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน, มนตรี สิระโรจนานันท์

Abstract


          บทความนี้นำเสนอพัฒนาการอธิบายความหมายของ “ศีล 5” จากอดีตสู่ปัจจุบัน ตั้งแต่ยุคพุทธกาล ความหมายจะตรงไปตรงมา สู่ยุคสมัยกรุงสุโขทัย มุ่งถึงผลในชาติหน้ามากกว่าปัจจุบันขณะมีชีวิตอยู่ ส่วนยุครัตนโกสินทร์สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะอธิบายความหมายในลักษณะประนีประนอม ผ่อนปรน แต่ไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่น 

          พัฒนาการอธิบายความหมายของ “ศีล 5” เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม เพื่อประโยชน์ เพื่อความสงบสุขของส่วนรวม ตลอดจนเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนาประเทศชาติ และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา  

 

          This paper presents the development explained the meaning of "five precepts" of the past to the present. Since Buddha era the meaning is straightforward.  The Sukhothai era aims to the next life more present. Rattanakosin period of King Mongkut Rama IV and King Chulalongkorn Rama V meaning of "five precepts" given to compromise and do not trouble others.

         Development of the definition of " five precepts " has change by the social conditions for peace of collective as well as to solve the problem, National development and for the prosperity of Buddhism.


Keywords


พัฒนาการ, อธิบายความหมาย, ศีล 5 Development, Explained The Meaning, Five Precepts.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com