ความเป็นวิทยาศาสตร์ของสังคมศาสตร์ : บทวิเคราะห์จากปรัชญาวิทยาศาสตร์ของคาร์ล ปอบเปอร์

เด่นพงษ์ แสนคำ

Abstract


           บทความนี้ต้องการนำเสนอว่า วิธีการหาความรู้ของสังคมศาสตร์ที่มีแนวคิดว่าเป็นวิทยาศาสตร์นั้น แท้จริงแล้วมีความเป็นวิทยาศาสตร์หรือไม่ โดยวิธีการศึกษาในบทความนี้จะเป็นการวิจารณ์ทัศนะของปรัชญาปฏิฐานนิยมที่เชื่อว่าสังคมศาสตร์มีวิธีการศึกษาเช่นเดียวกับวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะใช้แนวคิดทางปรัชญาของนักปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็คือคาร์ลปอบเปอร์เป็นแนวการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าปรัชญาปฏิฐานนิยมมีทัศนะที่ตรงข้ามกับปรัชญาวิทยาศาสตร์ของคาร์ล ปอบเปอร์ อยู่สองทัศนะหลัก ๆ คือ สำนักปฏิฐานนิยมเชื่อว่า 1) องค์ความรู้ที่เป็นข้อเท็จจริงต้องสังเกตได้เชิงประจักษ์เท่านั้น 2) การปฏิเสธอภิปรัชญาและความรู้ก่อนประสบการณ์ แต่ปรัชญาวิทยาศาสตร์ของปอบเปอร์อธิบายว่าความรู้ไม่จำเป็นต้องมาจากการอุปนัย แต่ความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีมาจากการนิรนัยทั้งสิ้นและนำไปสู่การยอมรับอภิปรัชญาและความรู้ก่อนประสบการณ์ ดังนั้นสังคมศาสตร์ที่อาศัยแนวคิดปฏิฐานนิยม เมื่อวิเคราะห์ด้วยปรัชญาวิทยาศาสตร์ของคาร์ล ปอบเปอร์ แล้วก็จะพบว่าไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร์เลย และการศึกษาสังคมศาสตร์ตามแนวคิดของปฏิฐานนิยมเป็นตัวการทำให้สังคมศาสตร์มีแนวคิดที่ผิดไปจากการศึกษาที่ควรจะเป็น บทความนี้เสนอแนะไว้ว่าสังคมศาสตร์ที่ควรจะเป็นคือสังคมศาสตร์ตามแนวคิดของสำนักสัจนิยม

 

           This article needs to be presented the approach of analyzing the knowledge of the social sciences, which is derived from the real scientific process as claimed or by other scientific disciplines. It focuses on the criticism of the antisocialist philosophy, which believes that the social sciences have the same educational approach as science. The philosophical ideas of the philosophers of science are the basis of analysis. It is Karl Popper. From the analysis, it can be concluded that there are two main different ideas between Karl Popper's Philosophy of Science and positivism. For example: 1. Knowledge of the facts must be substantiated. 2. The impenetrable metaphysics and knowledge former experiences. As a consequence of Popper’s Philosophy of Science that inessential knowledge from experiences, but in case of theory of science all originate deductive leads to acceptance metaphysics and deduction. Therefore, social sciences depend on positivism concept. In return, analyzing the social sciences with Popper’s Philosophy of Science has no any Science. Moreover, the study of the social sciences, according to positivism, is the head that leads to falsity of the study should be. Hence, this article suggests that the social sciences should be based on the concept of the realism.


Keywords


สังคมศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ปรัชญาวิทยาศาสตร์, คาร์ล ปอบเปอร์ Social science, Science, Philosophy of Science, Karl Popper

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com