แนวคิดพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในสังคมไทย : กรณีศึกษา การสร้างพระพุทธรูป

ปรีชา บุตรรัตน์

Abstract


         แนวคิดพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในสังคมไทย กรณีศึกษา การสร้างพระพุทธรูป จากการวิเคราะห์ พบว่า แนวคิดพุทธศาสนามหายานที่ปรากฏในสังคมไทย จะปรากฏผ่านความเชื่อ พิธีกรรม คือ การบูชาสถูปพระธาตุพนมด้วยข้าว พืชสวน พืชไร่ และอ้อนวอนขอให้ผู้ที่มาประกอบพิธีประสบแต่ความสำเร็จ สื่อถึงแนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าในพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ในแนวคิดเรื่องพระธยานิพุทธเจ้าที่อยู่ในฐานะของสัมโภคกายคอยรับฟังและช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง แนวคิดเรื่องการบูชาสถูปเป็นมูลเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปและบูชาพระพุทธรูป การสร้างพระพุทธรูปปางต่าง ๆ เป็นแนวคิดมาจากพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนิกายตันตรยาน การสร้างพระทันใจ เป็นการสร้างพระพุทธรูปขึ้นเฉพาะกิจ เป็นการสร้างอย่างมีวัตถุประสงค์ตามความเชื่อของชาวบ้าน

 

         According to Buddha statues for a reason that it analysis concept of Mahayana Buddhism appears in Thai society. It has the ritual is worshiped Phra That Phanom by, rice, horticultural crops, and pleading for those who attend the ceremony. This process mean to Buddhist of Mahayana Buddhism who is in the position of the consul, to listen and help all man from all suffering. The idea of worship is the cause of creating the Buddha statues, Phra Than Jai, which particular use for purpose is based on belief. In addition notion leads it by Mantrayāna.


Keywords


พุทธศาสนามหายาน, การสร้างพระพุทธรูป, แนวคิด Mahayana Buddhism, Building Image of Buddha, concept

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com