การเมืองการปกครองตามแนวพระพุทธศาสนา

สวาท ฮาดภักดี, ทรงพล โชติกเวชกุล, ชัยรัตน์ มาสอน

Abstract


          บทความนี้จะนำเสนอการพัฒนาการเมือง การปกครองตมแนวพระพุทธศาสนาการปกครองท้องถิ่นหาใช่จะไม่มีข้อเสียไม่การปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่มีความพร้อมหากการเมืองไม่เข้มแข็ง จะเปิดโอกาสให้คนไม่ดีเข้า มาหาผลประโยชน์การปกครองท้องถิ่นมีโอกาสสร้างผู้มีอิทธิพลและการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมากข ้หนังสือนและนำไปสู่ปฐมวัยทางการเมืองอีกมากมาย
         นอกจากนี้ความสามารถเข้าใจในห้างหุ้นส่วนจำกัดหลักธรรมและระดับหัวเรื่อง: การปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักการเมืองพร้อมทั้งแนวทางในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การพัฒนานักการเมืองให้มีคุณภาพโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของนักหัวเรื่อง: การ เมืองและระดับการปฏิบัติตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

 

          บทความนี้จะนำเสนอการพัฒนาการเมืองหลักนิติธรรมกฎหมายปกครองท้องถิ่นไม่มีข้อเสียรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การทำลายระบอบประชาธิปไตยหากประชาชนยังไม่พร้อมถ้าการเมืองไม่แข็งแรง โอกาสที่คนไม่ดีจะได้รับประโยชน์จากรัฐบาลท้องถิ่นมีโอกาสที่จะสร้างอิทธิพลและรัฐบาลท้องถิ่นที่ไม่ดีจะทำให้เกิดการทุจริตมาก นี่เป็นปัญหาทางการเมือง

         พระพุทธศาสนาและพระพุทธศาสนาในพระบรมราชูปถัมภ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พ้นจากตำแหน่ง พุทธศาสนาของนักการเมือง


Keywords


แนวทางพระพุทธศาสนา, การเมือง, การปกครอง process of Buddhism, Politics, Governance

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com