ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธเพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติดในประเทศไทย


Abstract


             วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาองค์ความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ รูปแบบและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนาในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาพบว่า นิยามองค์ความรู้ คือ “การผสมผสานวิชาการทางโลกทุกแขนงวิทยาการและพุทธธรรมเพื่อหาวิธีการให้บุคคลรู้จักใจในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสภาพตนเองโดยมีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่จะป้องกัน หลีกเลี่ยง ปฏิเสธ ลด ละ เลิก ยาเสพติด” กระบวนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดตามหลักพระพุทธศาสนา ยึดหลักการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบ และร่วมตรวจสอบ โดยอาศัยพลังแห่งศรัทธา พลังแห่งปัญญา และ พลังแห่งคุณค่า ในภาคเหนือ มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. รูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว 2. รูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. รูปแบบการวางกฎกติกาของชุมชน และ 4. รูปแบบการจัดโครงการกิจกรรม ภาคใต้ ได้แก่ “รูปแบบประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” โดยยึดหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา” ภาคกลาง ได้แก่ “รูปแบบประชาสังคม” ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ “รูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน (บ-ว-ร)”

 

            Research Objectives to study the knowledge. Knowledge management model, form and process of community empowerment to create drug-free societies based on Buddhism in the North, South, Central and Northeast.The study found that the definition of knowledge is the integration of all the worlds of science and Buddhism to find a way for people to know how to live happily according to their own condition, with psychological immunity to prevent drug abuse. "The process of knowledge management about creating a drug-free society. Co-operative thinking, decision making, problem solving Take responsibility And co-investigate By the power of faith. Power of Wisdom and Power of Values.In the North, there are 4 types: 1. Family relationship patterns 2. Patterns of knowledge about the principles of drug problem solving 3. Forms of community rules And 4. the model is a project activity.The South is “the Pracharatmodel”, based on "understanding, access and development",The central part is the "civil society model" which focuses on the participation of all sectors: Banpakjai (Saraburi) and in the north eastern Region was “the model of villages–monasteries–schools.”


Keywords


ยุทธศาสตร์บูรณาการเชิงพุทธ, กระบวนการสร้างสังคมปลอดยาเสพติด, ยาเสพติด Buddhist Integration Strategy, The process of creating a drug-free society, Drugs

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com