ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคนวัยทำงาน จังหวัดปทุมธานี

พิมพ์ลภัส สุขสวัสดิ์

Abstract


          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของกลุ่มคนวัยทำงาน จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่เป็นกลุ่มคนวัยทำงาน จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยจำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)

           ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี มีพฤติกรรมการออมอยู่ในระดับปานกลาง   (x̅ = 2.96, S.D. = 0.423) และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมมี 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสินค้า ปัจจัยด้านรายจ่าย ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านโปรโมชั่นและปัจจัยด้านการศึกษา

 

              The objectives of this research were to study saving behavior and factor affecting to saving behavior of workers in Pathumthani Province. For data collection, a questionnaire was conducted with 400 workers in Pathumthani Provinve. The data were statistically analyzed using frequency distribution, percentage, standard deviation, and Stepwise Multiple Regression Analysis. The findings of the study were as follows:

              Saving behavior of workers in Pathumthani Provincewas in middle level (x̅ = 2.96, S.D. = 0.423) and there were 6 factors affecting to saving behavior of worker in Pathumthani Provinceas Price, Product, Expenditure, Place, Promotion, Education and Forms of Saving.

 


Keywords


ปัจจัย; พฤติกรรมการออม; กลุ่มคนวัยทำงาน; Factors; Saving Behavior; Workers

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com