ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

พระนิทัศน์ ธีรปญฺโญ วงศ์วังเพิ่ม, กิตติพงษ์ พิพิธกุล

Abstract


           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่นจำนวน 3,753 คน กลุ่มตัวอย่าง คำนวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (1967 : 2) จำนวน 361 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.917 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ

           ผลการวิจัย พบว่า 1) ความคิดเห็นต่อนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพู มีการจัดการอยู่ในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลำดับที่มีค่าสูงเฉลี่ยสูงสุดไปถึงต่ำสุด ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่ รองลงมา คือ ด้านระบบการจัดการ และด้านอุปกรณ์ และยานพาหนะ 2) ตัวแปรที่อิทธิพลต่อนโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมชมชนในเขตเทศบาลตำบลสีชมพูได้แก่ปัจจัยพฤติกรรมการมีส่วนร่วม และปัจจัยด้านรายได้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ 0.39 มีอำนาจในการพยากรณ์ได้ ร้อยละ 39

              This thesis aims to study: 1) Public opinion on community environmental management policy in Sichomphu Municipality, 2) factors influencing community environmental management policy in SichomphuMunicipality. The population was 3,753 people in Sichomphu Municipality, Sichomphu District, KhonKaen Province. The samples was calculated from the recipe of Taro Yamane’ formulation number 361. The instrument used to collect data was a questionnaire. The reliability was 0.917. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, pearson Product Moment Correlation and Multiple Regression Analysis.

              The results are as follows: 1) Opinions on community environmental management policy in Sichomphu Municipality, management is at a high level both overall and individual. When considering each aspect, it was found that the level was high in all aspects. The highest average to lowest ranking was the officer side, followed by the management system and equipment and vehicles, 2) the variables influencing environmental management policies in SichomphuMunicipality were the participation factors. and the revenue factor. The coefficient of forecast (R2) was 0.39 and the power of forecast was 39%.


Keywords


ปัจจัย; นโยบาย ; สิ่งแวดล้อมชุมชน; Factors; Policies; Community Environmental

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com