จริยธรรมเสื่อมหรือสังคมส่งเสริม: ทางออก แนวทางแก้ไข

.พระครูสมุห์ชิ ถิรภทฺโท, .พระครูสิริ กิตยาภรณ์, .พระครูมุนีวรา ญาณวโร

Abstract


ท่ามกลางวิกฤติการณ์และปัญหาต่างๆ ดูเหมือนว่า สังคมไทยมีความวิกฤติที่ต้องฟื้นฟูเรื่องจริยธรรม คุณธรรม การที่จะฟื้นฟู ส่งเสริมสนับสนุน ต้องอาศัย บุคคลหลายๆ คนด้วยกัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยกัน ขณะเดียวกันต้องมีการทบทวน ถึงปัญหาและกระบวนการสร้างศีลธรรม ทั้งจากพระสงฆ์ ควรดำเนินการเชิงรุก ไม่ควร จะแสดงธรรมด้วยการนั่งเทศน์หรือว่าการเขียนหนังสืออย่างเดียว ต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ให้มากขึ้น จึงจะเหมาะสมกับ เยาวชนไทยในปัจจุบันเพราะว่า หากศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ดังนักปราชญ์นามกระเดื่อง หลวงพ่อพระพุทธทาสท่านกล่าว

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com