ศีลในฐานะเครื่องมือพัฒนามนุษย์

.พระครูกิตติ โชติคุณ, จรัส ลีกา, พระสมบัติ ฐิตญาโณ, ปัญญา ศาสตรา, ธีรภัทร โคตรบรรเทา

Abstract


      ศีลในฐานะเป็นเครื่องมือในพัฒนามนุษย์ทั้งทางกายทางวาจาให้มีความเป็นปกติเพื่อความสงบสุขของสังคม และเป็นเครื่องมือในพัฒนามนุษย์ด้วยยกระดับจิตวิญญาณของมนุษย์ให้สูงขึ้นมากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆ เริ่มจากระดับปัจเจกไปจนถึงระดับอภิมนุษย์ (Superman)

 

      The precept is such as a tool in developing of human, both physical and verbal for social peace. It is a tool for human development with improving a higher level of human spirit more than any other beings from the individual to the superman.

 


Keywords


ศีล, การพัฒนามนุษย์; Precept; Human Development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com