ความงามของสตรีในพุทธปรัชญาเถรวาท

.พระมหาณัฐพันธ สุทสฺสนวิภาณี, จรัส ลีกา

Abstract


      พระพุทธศาสนาถือว่า ธรรมหรือความจริง เป็นสิ่งที่มีคุณภาพหรือคุณสมบัติ เพราะความจริงและคุณสมบัติของความจริง ที่ปรากฏออกมาเป็นลักษณะของความจริง เรียกว่า ความงามของธรรม ก็คือคุณค่าในด้านต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตมีกิเลสและทุกข์น้อยลง เรียกว่า “ความดี” พระพุทธศาสนากล่าวถึงความงามของสตรีใน 2 มิติ คือ ความงามในทางโลกหรือความงามทางวัตถุ ที่ถือว่าเป็นผลของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ระหว่างคุณภาพหรือคุณสมบัติของวัตถุกับกิเลส คือความยินดีพอใจ ซึ่งมีอยู่ในจิตใจ หรือในสันดานของคนแต่ละคน จึงมีความรู้สึกเรื่องความงามของวัตถุแตกต่างกันไป ตามอิทธิพลของกิเลสของแต่ละคน และความงามในทางธรรม ความงามที่เป็นลักษณะของธรรมหรือความจริง อันเป็นผลจากคุณภาพ ที่ปรากฏต่อการรับรู้ของมนุษย์ผู้มีญาณ หรือแสดงออกทางพฤติกรรมของมนุษย์ผู้ทรงศีลทรงธรรม ทำให้คนทั่วไปรู้เห็นได้ว่าเป็นผู้มีธรรม หรือเป็นคนที่งาม โดยไม่จำกัดอายุและเพศวัย

 

      The Buddhism is considered. Dharma or truth. It is a quality or uniqueness. Because of the truth and the properties of truth. The appearance of the truth. Its called Beauty of the dharma Is the value in various areas. That makes life less passion and suffering. Called "good" Buddhism is about the beauty of women in two dimensions. Is Worldly beauty or object beauty That is the effect of interaction. Between qualities or properties of objects with passion. Is delight In the mind or in the person of each person. The beauty of the object is different. According to the influence of each person's passion. and Beauty in the way Dharma Beauty is the nature of the Dharma or the truth. As a result of quality The appearance of human perception or the expression of human behavior, the moral precepts. The people are aware that it is a moral or a beautiful person. No age limit and gender.


Keywords


ความงาม; ความงามสตรี; พุทธปรัชญาเถรวาท; The Beauty; The Beauty of Women; Theravda Philosopy

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com