แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี ของประชาชนในจังหวัดยโสธร

.พระครูศิริโสธ คณารักษ์

Abstract


          งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีของประชาชนในจังหวัดยโสธร 2) เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีของประชาชนในจังหวัดยโสธร  ที่มีเพศ  อายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีของประชาชนในจังหวัดยโสธร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนในจังหวัดยโสธร จำนวน 132 คนเครื่องมือที่ใช้ของการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย () และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่
(t - test) การทศสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA)

           ผลการวิจัยพบว่า  

           1) แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีของประชาชนในจังหวัดยโสธร รวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ด้านการสมาทานศีล รองลงมา คือ ด้านการฟังเทศน์ และค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านการเจริญสมาธิ 2) ผลการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปีของประชาชนในจังหวัดยโสธร ที่มีเพศ และการศึกษา ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุแตกต่างกันโดยรวมทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกัน คือ ด้านการสมาทานศีล อายุ 18-29 ปี แตกต่างกันกับอายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และ อายุ 50 ปีขึ้นไป และ อายุ 40-49 ปี ยังแตกต่างจากอายุ 50 ปีขึ้นไป  ด้านการฟังเทศน์ อายุ 18-29 ปี แตกต่างกันกับ อายุ 30-39 ปี และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป และ อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี และ อายุ 50 ปีขึ้นไป ด้านการสวดมนต์ อายุ 18-29 ปี แตกต่างกันกับอายุ 30-39 ปี และ อายุ 40-49 ปี และ อายุ 50 ปีขึ้นไป และ อายุ 40-49 ปี ยังแตกต่างกันกับอายุ 50 ปี ขึ้นไป และด้านการเจริญสมาธิ ไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี ด้านการสมาทานศีล ควรตั้งใจงดเว้นจากอบายมุขทุกอย่าง ตามขอบเขตของการตั้งใจ ควรประพฤติสิ่งดีงามให้ปรากฏในจิต ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ และควรนึกถึงอานิสงส์ของการรักษาศีลที่จะได้รับในปัจจุบัน และอนาคต ด้านการฟังเทศน์ ควรจัดให้มีการสนทนาธรรม และโต้วาทีคารม คำคมธรรม ควรเน้นสาระเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีงามตามหลักคำสอนพระพุทธศาสนา และควรมีการจัดประกวดการบรรยายธรรมเรื่อง ความไม่ประมาทดำรงชีวิต ด้านการสวดมนต์ ควรมีการอธิบายความเป็นมาของบทสวดมนต์แต่ละบท ควรแสดงอานิสงส์บทสวดมนต์แต่ละบท และควรปลูกจิตสำนึกในการสวดมนต์บทพุทธคุณ บทธรรมคุณ และบทสังฆคุณ ด้านการเจริญสมาธิ ควรปลูกฝังการฝึกสมาธิ และวิธีการทำสมาธิเบื้องต้น ควรแสดงอานิสงส์ของการปฏิบัติสมาธิ และควรแสดงแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานแบบต่างๆ

 

              The  objective  of this research were  to : 1) to study a guideline for the development of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project in the Yasothon people's, 2) compare their a guideline for the development of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project in the Yasothon people's, resting on their differing genders, ages and educational backgrounds and, 3) examine their suggestions on expediting their a guideline for the development of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project. The sampling group comprised 132 residents in its authorized area. The instrument used for the research was the five rating scale questionnaire. The statistical tools utilized for computing data encompassed frequency, percentage, mean and standard deviation including referential statistics,  t-test and F-test (One-way ANOVA).

              The research findings were found as follows:

               1) Their a guideline for the development of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project in all four aspects was rated average. Taking a single aspect into account, the aspect with the highest mean was reconciliation. The next lower one was listening to sermons. And the one with the lowest mean was meditation. 2) The comparative results of their a guideline for the evelopment of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project found that no significant differences over their differing genders, ages and educational backgrounds were found correlated with all four aspects of reconciliation, age 18-29 varies between  30-39 years old, 40-49 years old and 50 years old, and 40-49 years age is also different from 50 years old and above. Listening to sermons, age 18-29 varies between 30-39 years old and 50 years old and 30-39 years old. Aged 40-49 years old and over 50 years old. Pray, age 18-29 varies between 30-39 years old and 40-49 years old and 50 years old and 40-49 years old also varies with age 50 years and over. And the meditation aspect is no different. 3) Suggestions on their a guideline for the development of the quality of life to Overnight Chanting on New Year project. 1) Reconciliation, should abstain from all things. To the extent of intention should behave good in spirit. Throughout the duration of the project. And to think of the virtues of keeping the precepts that are given today and in the future. 2) Listening to sermons, should provide a fair discussion. And to debate the word of the Dharma should focus on the beautiful life in accordance with Buddhist doctrine. And there should be a lecture contest. Inability to live. 3) Pray, the history of the chapters should be explained. Should show the virtue of each chant. And you should cultivate the awareness of prayer, the scriptures, the teachings of you and the script you. 4) Meditation, should cultivate meditation. And how to meditate. Should show the virtue of meditation practice. And should show different practices meditation.


Keywords


แนวทางการพัฒนา; คุณภาพชีวิต; สวดมนต์ข้ามปี; Development approach; Quality of life; Overnight Chanting on New Year

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com