การแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยหลักอุโบสถศีลและสัปปุริสธรรม หมู่บ้านผือ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น

อลีนา ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์

Abstract


           บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของหมู่บ้านผือ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น และ 2) เพื่อบูรณาการหลักศีลและธรรมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของชาวบ้านผือ จังหวัดขอนแก่นการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยกำหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก จำนวน 30 คน และ 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม แล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาเชิงวิเคราะห์แบบอุปนัย

            ผลการวิจัยพบว่า บ้านผือเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นติดกับเขตเทศบาลนครขอนแก่น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากสภาพของภูมิประเทศและประชากรที่กล่าวมาจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปัญหารายรับที่ไม่เพียงพอ 2) ปัญหารายจ่ายที่ไม่สมดุลกับการดำรงชีวิต 3) ปัญหาหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมและการดำเนินชีวิตตามกระแสสังคมสมัยใหม่ และ 4) ปัญหาการเก็บออมเงินในชีวิตประจำวันที่มีรายจ่ายมากกว่ารายรับ

            การบูรณาการหลักศีล และธรรมเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนของชาวบ้านผือ จังหวัดขอนแก่น โดยจัดการบูรณาการเป็น 3 ระดับ เริ่มต้นจากการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน ระดับที่สองเป็นการขอความอนุเคราะห์จากพระสงฆ์เพื่อเป็นผู้นำในการฝึกอบรมศีลและธรรมแก่ชาวบ้านผือ ระดับที่สาม เป็นการแสดงบทบาทของผู้นำชุมชนทุกฝ่ายโดยชี้ให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหา การบรรเทา การส่งเสริมศักยภาพผ่านหลักอุโบสถศีลและหลักสัปปุริสธรรมเพื่อให้ชาวบ้านได้มีแบบแผนในการดำเนินชีวิตที่ส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ผลที่ได้รับ คือ 1) รายรับเพิ่มขึ้น 2) รายจ่ายลดลงอย่างมีแบบแผน
3) มองเห็นโทษของการเป็นหนี้ 4) สามารถจัดสรรเงินออมได้มากขึ้น

 

              The aims of this qualitative research were: 1) to study the condition of household economic problems of Ban Phou village, Phralap sub-district, KhonKaen; 2) to integrate the principles of eight precepts and sappurisadhamma to solve such problems of the village. This qualitative research has its tools as 1) in-depth interview form andthe data were collected by interviewing 30 key informantsand 2) participatory observationand analyzed by deductive-methoddescriptive analysis.

                The research results were found that Ban Phou is a village with a large population living close to KhonKaen Municipality. The majority of the population is agricultural workers. Due to the conditions of the terrain, it causes 4 household economic problems for the population, namely: 1) inadequate revenue; 2) unbalanced expenses in living; 3) debt from borrowing and living according to modern society; 4) problems of saving money in daily life that has more expenses than income.

              Integration of the principles of eightprecepts and sappurisadhamma in order to solve the economic problems of the villagers of Ban Phou villagers, Khon Kaen can be done in three levels starting with promoting community-driven organizations; the second level is to request the continuous support from monks to be leaders in training the principles of eight precepts and sappurisadhamma for the people of Ban Phou. The third level is to show the role of community leaders in every department by pointing out ways to solve problems, alleviate and promotepotentials through the Eight precepts (uposatha-sīla) andSappurisadhamma (Dhamma, qualities of a good man; virtues of a gentleman) in order for the villagers to have a pattern of living that promotes economic status at the same time. The results of this are: 1) more income 2) expenditure decreases with the pattern 3) awareness of debt disadvantage and 4) more savings and allocation.

 


Keywords


การแก้ปัญหา; เศรษฐกิจครัวเรือน; หลักอุโบสถศีลและสัปปุริสธรรม / Problem Solution; Household Economy; Eight Preceptsand Sappurisadhamma

Full Text:

PDF

References


Aphichai Phanthasen. (2001). Buddhist economics: evolution, theory

and application to various economics fields. Bangkok : Amarin

Printing.

Aphichai Phanthasen. (2010). The position of Buddhist economics

and poverty (suffering). Bangkok: Openbooks Publishing.

Chatmanee Klangsawad. (2009). Changes in financial behavior of

people who make household accounts Case studies in Ang Thong

Subdistrict, Muang District, Kamphaeng Phet Province. Research

report. Phitsanulok: Naresuan University.

Chaiwat Norrat. (2002). Sufficient Economy and Civil Society : The

Resulting Talking on Multibranch Between the National Institute.

Bangkok: Pharaphai Publishing.

Khamhaeng Visuddhangkoon. (2009). The Usefulness of Buddhism in

Enhancing the Economic Conditions of the Rural E-san

Households: A Case Study of Muang District, KhonKaen

Province. Humanities and Social Sciences, 34(1), 247-269.

Krichlert Samphantharak and Verachat Kilenthong. (2010). Database

of Level’s Household to Develop Economic and Social

Knowledge. Bangkok: Horkarnkarthai Publishing.

National Statistical Office. (2011). Household Socio-Economic Survey

Online. Retrieved January 2,2019.from:

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/themes/theme_2-7-

html

Phradhammapeedok, Pravet Vasri and Ekkawit Nathalang. (2001).

Culture of Talking at Yannavessakkarwan Temple. Bangkok:

Phakkathas Publishing.

Sowit Bamrungphak. (2015). Dvara 6 : Sense-door The Science of

Self-Knowledge. Dhammathas Academic Journal, 18 (3), 295-


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)
เลขที่ 30 หมู่ 1 บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
http://www.ojs.mcu.ac.th/index.php/jmcukk
http://www.jg-mcukk.com
E-mail : journalmcukk@gmail.com