การพัฒนาชุดการเรียนรู้เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี

พระมหา กัลยวรรธน์ กิต มีชัย

Abstract


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80, 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดการเรียนรู้เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 ผลการวิจัยดังกล่าวพบว่า :

 

     1) ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วย 1) คำนำ  2) คำชี้แจงในการใช้ชุดการเรียนรู้ 3) ใบความรู้ 4) ใบกิจกรรม  5) ใบงาน  6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา 3 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ 1) เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 2) เรื่องศาสนพิธี 3) เรื่องการปฏิบัติตนต่อพระภิกษุ ชุดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.78 /88.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

     2) ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้ชุดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้

     3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดการเรียนรู้ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง จังหวัดปราจีนบุรี พบว่า โดยรวมแล้วทุกด้านนักเรียนมีความพึงพอใจมาก () = 4.49, S.D. = 0.14

คำสำคัญ : ชุดการเรียนรู้, วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา, ศาสนพิธี

 

Abstract

     The purposes of this research were 1) to develop learning packages to meet the effective in accordance with the standard 80/80, 2) To compare the learning achievement pretest and posttest learning with the learning package Important dates in Buddhism and ordinances Social Studies Learning Group Religion and culture for the eighth grade students, Prachantaratbamrung School Prachinburi Province, 3) To study satisfaction for the eighth grade students that learners by using the learning set Important dates in Buddhism and ordinances Social Studies Learning Group Religion and culture.

            The results were found that:

            1)  the developed learning package consisted of 1) preface  2) Explanation of using the learning package 3) Knowledge sheet 4) Activity sheet  5) task sheet  6) Pretest and postest study tests By using the developed learning set consisted of  3 Learning set namely, 1) Important Buddhism Days 2) Religious Rites  3) Behaving towards Buddhist Monks. Learning packages were as effective as 87.78/88.17 which was higher than the specified criteria which was 80/80.

            2)Learning outcomes pretest and posttest using the learning set Important days in Buddhism and ordinances the differences were statistically significant at the level of .05 The mean score posttest using the learning set was higher than pretest using the learning set.

            3)The results of the study students’ satisfaction on learning packages Important days in Buddhism and ordinances for the eighth grade students, Prachantaratbamrung School Prachinburi Province  found that in all aspects, students were very satisfied with the mean equal to () = 4.49, Standard deviation equal to S.D. = 0.14

Keyword : Learning Packages, Important Buddhism Days, Religious Rites 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.