นโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติกับโรงเรียนวิถีพุทธ

พระมหาวิชาญ สุวิชาโน บัวบาน

Abstract


บทคัดย่อ

         โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้หลักไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปัญญา ผ่านการพัฒนาการ กิน อยู่ ดู ฟัง เป็น อย่างมีปัญญารู้เข้าใจในคุณค่าแท้ โดยมีผู้บริหารและคณะครูเป็นกัลยาณมิตรในการพัฒนาการดำเนินชีวิตด้วยการใช้กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและวัฒนธรรมเมตตาต่อกัน โดยผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศโดยเฉพาะแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 โดยมีเป้าหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ บูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : นโยบาย, แผนการศึกษาแห่งชาติ, โรงเรียนวิถีพุทธ

 

Abstract

           The Buddhist way of life school focuses on the development of learners by using threefold principles, namely precepts, concentration, wisdom, through development, living, watching, listening, with wisdom, understanding and genuine value. With administrators and teachers as a friend to develop life by using cultural processes to seek wisdom and compassion for each other The administrators of Buddhist schools must provide education in accordance with the 21st century national education policies and plans in order to develop and drive the country's education, especially the National Education Plan 2017 - 1986 with the goal of Providing 5 studies to effectively integrate with the 20-year national strategy..

Keywords : Policy, National Education Plan, Buddhist school.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.