วารสารสถาบันวิจัยพิมลธรรม

Indexed in tci

วัตถุประสงค์

             1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา การศึกษา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์

             2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ด้านอีสานศึกษา  และด้านวิปัสสนาศึกษา

             3. เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

 

การพิจารณาและคัดเลือกบทความ

     บทความแต่ละบทความที่ตีพิมพ์จะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) 2 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ โดยการพิจารณาบทความจะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (Doubleblind peer review)
      ทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความในวารสารพิมลธรรม ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 

 

กำหนดการออกวารสาร

             ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 มิถุนายน รูปเล่ม กรกฎาคม)

             ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม (เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 30 ธันวาคม รูปเล่ม มกราคมของปีถัดไป)

 

 

 

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 2 (2018): July - December


Cover Page