การศึกษาภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง ชุมชนบ้านสวนจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทัตพงศ์ เที่ยวแสวง, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง และแนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง ชุมชนบ้านสวนจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุงโดยรวมพบว่า รูปแบบของการแกะรูปผลิตภัณฑ์หนังตะลุงเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากหนังวัวเป็นหลัก ขั้นตอนการแกะรูปหนังตะลุงจะอาศัยช่างผู้มีความชำนาญในการแกะ และมีความเข้าใจในตัวละครของหนังตะลุงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์หนังตะลุงจะผลิตขึ้นตามความต้องการของตลาด และล้อไปตามวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

2. แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง พบว่า มีการพัฒนาสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคกับสมัยและเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิต โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐาน สำหรับด้านการตลาดนั้นทางกลุ่มมักจะมีการออกงานสินค้า และผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์  นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ทางกลุ่มมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลังเพื่อมิให้สูญหายและจะเน้นรูปแบบผลิตภัณฑ์สีสันลวดลายให้มีความหลากหลายเพื่อที่สนใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น การถ่ายทอดองค์ความรู้ ยังคงยึดหลักการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอยู่และมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยการใช้วิธีการเปิดสอนหลักสูตรให้กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนการแกะหนังตะลุง

สรุปได้ว่า การแกะรูปหนังตะลุงได้มีการพัฒนาประเภทผลิตภัณฑ์ให้หลากหลาย และยังเผยแพร่การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในงานด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

 

คำสำคัญ :   ภูมิปัญญาการแกะรูปหนังตะลุง, วิสาหกิจชุมชนแกะรูปหนังตะลุง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com