การดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

พระครูวิจิตร ศีลาจาร, พระมหาไพศาล วิสาโล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อศึกษาการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ที่มีเพศ  อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน และ 3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ชาวเลอูรักลาโว้ย ที่อาศัยอยู่ในตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 1,163  คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างของเคร็ชซีและมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำนวน 285 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น .86   สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t-test, ค่า F-test หรือการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)

 

ผลการวิจัยพบว่า

1) การดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และเมื่อจำแนกตามเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2) ผลการเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวเลอู

รักลาโว้ย พบว่า ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ที่มีเพศ อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการนำหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักอิทธิบาทธรรมของกลุ่ม ชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต ได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการใช้หลักอิทธิบาทธรรมในการดำเนินชีวิตมากที่สุด คือ ด้านฉันทะ ในประเด็นที่ว่า ให้ชาวกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอูรักลาโว้ย มีความพึงพอใจในชาติพันธุ์ของอูรักลาโว้ย มีความพอใจในการปฏิบัติตามกฎ กติกา ของชุมชนหรือสังคมที่ตกลงกันไว้ และมีความเต็มใจที่จะทำงานให้กับส่วนรวมและหมู่คณะ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com