การนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาเทพรัตน์ อริยวํโส, โสภณชัยสิทธิ์ ชยมงคโล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  (1) เพื่อศึกษาการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เพื่อเปรียบเทียบการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ ระดับการศึกษา  อาชีพก่อนอายุ 60 ปี  และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในปัจจุบัน ต่างกัน (3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60- 80 ปี ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .924 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  (t- test) One - Way ANOVA (F- test) และทดสอบแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า

          ผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการงดเว้นจากการประพฤติผิดในทางประเวณี มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการงดเว้นจากการลักทรัพย์ และ ด้านการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด

          ผลการเปรียบเทียบการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ผู้สูงอายุ ที่มีอาชีพก่อนอายุ 60 ปี ต่างกัน มีการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนผู้สูงอายุ ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และบุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในปัจจุบันต่างกัน มีการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

          ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการนำศีล 5 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุในตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่เสนอแนะว่า ควรหมั่นฝึกสติก่อนพูดอยู่เสมอ  ควรอบรมชี้ให้เห็นถึงโทษและประโยชน์ของการใช้คำพูด  ควรให้ได้ทำกิจกรรมส่งเสริมการพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสาระต่อส่วนรวม  ควรส่งเสริมให้ได้รับการฝึกทักษะการพูดที่ดีมีสาระ และอ่อนหวานต่อผู้อื่น  ควรจัดกิจกรรมรณรงค์การพูดสุภาพ และอ่อนหวาน คำจริง คำสัตย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com