การประยุกต์หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา

กันตภณ หนูทองแก้ว, ครูปริยัติ กิจจาภิรม

Abstract


วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ของประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ ต่างกัน 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ประชากร ได้แก่  ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา จำนวน 36,233 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน    397 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) และวิธีการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random  sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม แบบปลายปิดและแบบปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test  ค่า F-test และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

 

ผลการวิจัยพบว่า

    1)  การนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  โดยรวมทั้ง 10 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านศีล คือ ความประพฤติดีงามและด้านอวิหิงสา  คือ  ความไม่เบียดเบียน  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาด้านอาชชวะ คือ ความซื่อตรงและด้านมัททวะ คือ ความอ่อนโยน ส่วนด้านตปะ คือ ความเพียร มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  จำแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา อาชีพ  และรายได้  พบว่า  โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง

  2) ผลการเปรียบเทียบการนำหลักทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา  ของประชาชนที่มี อาชีพ  ต่างกัน พบว่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และรายได้ ต่างกัน พบว่า  มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

            3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะการนำหลัก

ทศพิธราชธรรมไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลเมืองสิงหนคร  จังหวัดสงขลา พบว่า ปัญหา คือ  การสงเคราะห์ประชาชนในชุมชนยังมีน้อย  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวมและขาดความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางแก้ไข  คือ  ควรสงเคราะห์บุคคลในชุมชน ได้แก่  เด็ก สตรี และคนชรา  ควรให้การช่วยเหลือ  สงเคราะห์ประชาชนอย่างเสมอภาคโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังและควรส่งเสริมความซื่อสัตย์และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com