ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พระครูวาที ธรรมวิภัช, พระพันธ์ ธมมวํโส

Abstract


การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการให้บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  2)  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ ของพุทธศาสนิกชนที่มี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการให้บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นพุทธศาสนิกชน อันได้แก่ อุบาสก อุบาสิกา ผู้มาใช้บริการ ในวัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 550 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 226 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t–test, ค่า F-test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ตามวิธีการ LSD (Least Significant  Difference) 

 

ผลการวิจัย  พบว่า

             1. ความคิดเห็นของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อการให้บริการ ตามหลักสังคหวัตถุ                  วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก (=3.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านปิยะวาจา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (=4.08) รองลงมา คือ ด้านทาน (= 4.06) ส่วนด้านอัตถจิรยา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (= 3.97) และเมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

             2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ของพุทธศาสนิกชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน พบว่า พุทธศาสนิกชนที่มี อายุ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงส์ประดิษฐาราม โดยรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพุทธศาสนิกชนที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ วัดหงส์ประดิษฐาราม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการให้บริการตามหลักสังคหวัตถุ                 วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พุทธศาสนิกชนได้เสนอแนะการให้บริการด้านทาน มากที่สุด ได้แก่ วัดควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้มีการทำบุญตักบาตร ให้ทาน ในวันสำคัญต่างๆ รองลงมาวัดควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในงานพิธี เช่น เต้นท์ เก้าอี้ ควรมีระเบียบการพิธีการให้ชัดเจนและเป็นไปในทางเดียวกัน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com