ศึกษาการประยุกต์หลักวุฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พระครูวิรัติ ธรรมโชติ, ครูสมุห์คล่อง กมฺพโล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อศึกษาการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๒) เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีเพศ  ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย และอาชีพผู้ปกครอง ต่างกัน ๓) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน  ๘๕๓ คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเคร็ซซี่และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๖๕ คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการใช้ทะเบียนรายชื่อนักเรียนแต่ละห้อง และสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยการจับฉลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง โดยมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๘๙๕ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) One - Way ANOVA หรือ (F-test) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least Significant Difference)

 

  ผลการวิจัยพบว่า

๑)  นักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีระดับการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยรวมทั้ง ๔ ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านธัมมานุธัมมปฏิบัติ (การนำไปปฏิบัติ) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านโยนิโสมนสิการ (การคิดใคร่ครวญ) ส่วนด้านสัปปุริสสังเสวะ(การคบคนดี) มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามเพศ โดยรวม อยู่ในระดับมาก จำแนกตามระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ อยู่ในระดับมาก แต่มัธยมศึกษาปีที่ ๒ กับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ อยู่ในระดับปานกลาง   จำแนกตามเกรดเฉลี่ย   ๒.๐๐   และ   ต่ำกว่า   อยู่ในระดับปานกลาง    ส่วนเกรดเฉลี่ย        

๒.๐๑ – ๓.๐๐ และ ๓.๐๑ – ๔.๐๐ อยู่ในระดับมาก เมื่อจำแนกตามอาชีพผู้ปกครอง เกษตรกรรม/รับจ้างทั่วไป และค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ส่วนรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อยู่ในระดับปานกลาง

  ๒)  ผลการเปรียบเทียบการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนที่มีระดับชั้นต่างกัน มีการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๐๑ ส่วนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกัน มีการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕ และนักเรียนที่มีเพศ และอาชีพผู้ปกครองต่างกัน มีการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

  ๓)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนโรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักวุฑฒิธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน มากที่สุด ได้แก่ ด้านสัปปุริสสังเสวะ(การคบคนดี) ข้อที่ว่าควรปรึกษาพ่อแม่เมื่อเกิดปัญหาส่วนตัว


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com