การศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อรอนงค์ ทองปานดี, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เพื่อศึกษารูปแบบ และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว  กรณีศึกษา : กลุ่มหัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพปัญหาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว พบว่า มีปัญหาด้านกระบวนการแปรรูป คือ วัตถุดิบที่สำคัญ เช่น เกิดภาวะขาดแคลนกะลามะพร้าว และปัญหาด้านการจำหน่าย ทางกลุ่มจะมีคู่แข่งทางการค้ามากขึ้น

2. รูปแบบ และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว โดยรวมทุกด้าน พบว่า 1) กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จะมีขั้นตอนโดยรวมที่เหมือนกัน คือ เลือกกะลามะพร้าวแล้วนำไปขึ้นรูป เพื่อขัดละเอียดหรือหยาบ ทั้งด้านใน และด้านนอก สำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และของชำร่วยจะนำไปทาด้วยแลกเกอร์ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ในครัวเรือน จะทาด้วยน้ำมันพืช 2) ประเภทของการแปรรูปมี 4 ประเภท คือ เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และของชำร่วย

3. แนวทางการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว พบว่า 1) กระบวนการดังกล่าวสามารถสร้างอาชีพให้กับชุมชน 2) ก่อให้เกิดรายได้ 3) มีการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 4) เกิดการจ้างงาน และ 5) รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปได้ว่า การศึกษากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวกรณีศึกษา : กลุ่ม หัตถกรรมกะลามะพร้าวบ้านคอกวัว หมู่ที่ 1 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ผลของการค้นพบก่อให้เกิดความสำคัญกับคนในชุมชน คือ ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ทำให้ชุมชนในท้องถิ่น เป็นที่รู้จักมากขึ้น สามารถยกระดับให้กับคนในชุมชน และชุมชนอีกทางหนึ่ง

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com