การศึกษาบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าอชาตศัตรู

ประเวศ อินทองปาน, พระครูวิศาล ชัยธรรม, พระมหาสมปอง ฐานิสฺสโร

Abstract


วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าอชาตศัตรู” มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบททางสังคมในรัชสมัยของพระเจ้าอชาตศัตรู 2) เพื่อศึกษาพระราชประวัติของพระเจ้าอชาตศัตรู และ 3) เพื่อศึกษาบทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาของพระเจ้าอชาตศัตรูด้วยวิธีวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)

ผลการวิจัยพบว่า

1) บริบททางสังคมในรัชสมัยของพระเจ้าอชาตศัตรู เป็นสังคมที่มีความหลากหลาย มีความเจริญรุ่งเรือง มีระบบการเมืองการปกครองหลายรูปแบบโดยแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 16 แคว้นใหญ่ 5 แคว้นเล็ก

2) พระราชประวัติของพระเจ้าอชาตศัตรู พระองค์ทรงเป็นพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารกับพระนางเวเทหิราชเทวี ทรงปกครองแคว้นมคธสืบต่อจากพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดา ผลจากการปลงพระชนม์พระราชบิดาจึงต้องชดใช้กรรมในโลหกุมภีนรก เมื่อพ้นจากการชดใช้กรรมแล้ว ก็จะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า พระนามว่าชีวิตวิเสส

3) บทบาทในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเป็นพุทธมามกะ ยึดมั่นในพระรัตนตรัยตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปฏิสังขรณ์วิหาร 18 พระอาราม และทรงอุปถัมภ์การทำสังคายนาครั้งที่ 1 จนประสบความสำเร็จ ทรงสร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจัดฉลองอย่างยิ่งใหญ่

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com