ศึกษาทัศนะเรื่องความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระวรวุฒิ คุณสีโล, พระมหาสุพจน์ สุเมโธ

Abstract


วิทยานิพนธ์เรื่อง ศึกษาทัศนะเรื่องความสามัคคีในคัมภีร์พระพุทธศาสนามีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาทัศนะเรื่องความสามัคคี2) เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมเกี่ยวกับความสามัคคีที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อประยุกต์ทัศนะความสามัคคีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนไทยในปัจจุบัน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบศึกษาเชิงวิเคราะห์ ศึกษาข้อมูลจากแหล่งทั้งสองข้างต้นต่างๆ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วนำเสนอในรูปการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ ประกอบกับทัศนะแนวความคิดเห็นของผู้วิจัย

ผลการวิจัยพบว่า

1) ทัศนะเรื่องความสามัคคีจากผลการวิจัยพบว่าในพระวินัยปิฎกได้กล่าวอ้างถึงสังฆราชีสังฆเภท และสังฆสามัคคีสังฆราชี คือ ความร้าวฉานของหมู่คณะหรือสงฆ์ที่มีการแตกแยกเกิดขึ้นทำโดยพระภิกษุสงฆ์เท่านั้นคนอื่นทำไม่ได้ในพระสุตตันตปิฎกได้ให้ความหมายของคำว่าสามัคคีซึ่งปรากฏในจูฬโคสิงคสาลสูตรว่าด้วยเหตุแห่งความสามัคคีหมายเอาการตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาในมิตรสหายและคนทั้งหลาย โดยไม่ถือว่าตนเป็นใหญ่กว่าคนอื่นให้เกียรติให้ความสำคัญต่อผู้อื่น จึงจะถือว่าได้บำเพ็ญสามัคคีธรรมตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างสมบูรณ์และในพระอภิธรรมปิฎกได้กล่าวถึงความสามัคคีในลักษณะของการถาม-ตอบเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของอันตรายที่เกิดจากไฟทั้ง 3 อย่าง คือ ไฟราคะความอยาก ไฟโทสะความพยาบาทอาฆาต ไฟโมหะ ความหลงงมงาย ซึ่งกิเลสของทั้งสามนี้เป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกของความสามัคคีในหมู่ชน  2) หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับความสามัคคีที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนาจากการศึกษาพบว่าหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีประกอบด้วยสังคหวัตถุ4สาราณียธรรม 6 และอปริหานิยธรรมทั้ง 7 เป็นเครื่องบ่งบอกได้ว่าเมื่อคณะสงฆ์และฆราวาส ได้พากันประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแล้ว จะส่งผลให้เกิดความสามัคคีอย่างแน่นอน ความเสื่อมความวุ่นวายต่างๆในพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดขึ้น  3) การประยุกต์ทัศนะความสามัคคีกับการแก้ปัญหาความขัดแย้งของคนไทยในปัจจุบันจากการศึกษาสรุปโดยภาพรวมพบว่า สังคมไทยต้องการความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในสังคมทุกคนจึงต้องช่วยกันเสริมสร้างความสามัคคีด้วยการรวมพลังปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามหลักการข้อบังคับกติกาและศีลธรรมซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่สังคมแห่งความสามัคคีธรรมอย่างสมบูรณ์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com