เต่าสิริมงคล : แนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เต่าสิริมงคลกรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

รัตน์นก ภูมิสุวรรณ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล กรณีศึกษา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตา หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล โดยรวมทุกด้านพบว่า 1) ทางกลุ่มใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพระดับ A2 2) เน้นการเลือกใช้วัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่มีอยู่ในชุมชน 3) มีการคิดค้น และพัฒนารูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ พร้อมใช้ตัวแทนจำหน่ายเพื่อยกระดับกระบวนการผลิต และจัดจำหน่าย

2. ด้านแนวทางการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล โดยรวมทุกด้านพบว่า 1) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล ส่วนใหญ่มีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์แบบดั้งเดิม 2) การพัฒนากลุ่มฝีมือ และส่วนใหญ่จะใช้ช่างหล่อที่มีความรู้ความชำนาญ 3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ ยังคงยึดถือการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ และมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ โดยการยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคลเพื่อเป็นต้นแบบของการศึกษาให้กับนักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป 

สรุปได้ว่า การแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล สามารถเป็นต้นแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับคนในชุมชนท้องถิ่น จนสามารถพัฒนาไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

คำสำคัญ : เต่าสิริมงคล, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านตุ๊กตา, ภูมิปัญญาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เต่าสิริมงคล


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com