หลักธรรมที่ปรากฏในความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง

เดชชาติ ตรีทรัพย์, พระครู โสภณกิตยาทร, พระครูพิจิตร ศุภการ

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่อง  หลักธรรมที่ปรากฏในพิธีกรรมทางไสยศาสตร์สำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง มีประวัตถุประสงค์  3 ประการ ดังนี้  1. เพื่อศึกษาคติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของสำนักเขาอ้อ  2. เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของสำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุงและ 3. เพื่อศึกษาหลักธรรมที่ปรากฏในคติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของสำนักเขาอ้อ จังหวัดพัทลุง สำหรับผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลภาคสนามโดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วนำเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนา สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ผลการวิจัยพบว่า

 1) คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของสำนักเขาอ้อ ประกอบด้วยคติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมรับศิษย์ คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมทำน้ำพระพุทธมนต์ คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมกินว่านยา คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมแช่ว่านยา คติความเชื่อและพิธีกรรมกินข้าวเหนียวดำ คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมกินน้ำมันงาดิบ คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมสร้างพระเครื่องและเครื่องรางของขลัง คติความเชื่อและขั้นตอนพิธีกรรมการคลี่คลายเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นได้ชันเจนในกลุ่มผู้ประกอบพิธีหรือผู้ถือปฏิบัติซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก กลุ่มชาวบ้านในท้องถิ่นจะมีความเชื่อมากน้อยขึ้นอยู่กับวัตรปฏิบัติของพระอาจารย์และกลุ่มชาวบ้านต่างถิ่นจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้น 2) ส่วนผลกระทบจากคติความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ของสำนักเขาอ้อ มีทั้งผลกระทบด้านดีและด้านไม่ดี ผลกระทบด้านดี ได้แก่ การอนุรักษ์และส่งเสริมความเชื่อและพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ การส่งเสริมจริยธรรม การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมบำรุงขวัญกำลังใจ การสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพระสงฆ์ และการส่งเสริมอาชีพ ส่วนผลกระทบด้านไม่ดี ได้แก่ ด้านโจรผู้ร้าย และธุรกิจการค้า เป็นต้น 3) ซึ่งในด้านคติความเชื่อในพิธีกรรมต่าง ๆ ล้วนแฝงไปด้วยหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่โบราณาจารย์ได้สอดแทรกเอาไว้เป็นกุศโลบายให้ลูกศิษย์และผู้มีความศรัทธาได้รู้จักคิดและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในประจำวัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com