การศึกษาแนวทางส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุ่มแก๊สชีวภาพหมู่บ้านจลาโก หมู่ที่ 6 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

นูรไอนี มะกิเยาะ, อุดมศักดิ์ เดโชชัย, จิตติมา ดำรงวัฒนะ, เดโช แขน้ำแก้ว

Abstract


การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : กลุ่มแก๊สชีวภาพหมู่บ้านจลาโก หมู่ที่ 6 ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ใช้วิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการศึกษาเชิงพรรณนาตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า

1. วิธีการทำแก๊สชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) ด้านวัสดุ-อุปกรณ์ สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาดและมีคุณภาพทนใช้ได้นาน 2) ด้านวิธีทำถังหมักแก๊ส ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบแว่นบ่อ ซึ่งผลิตได้ภายในชุมชน 3) ด้านวิธีทำถังเก็บแก๊สใช้ถังขนาด 160 ลิตร เป็นทางรับแก๊สจากถังหมัก 4) ใช้วิธีหมักมูลสัตว์ และเศษอาหาร ทิ้งประมาณ 20-25 วัน โดยใช้มูลสัตว์และเศษอาหารที่มีอยู่ในชุมชน จึงทำให้เกิดแก๊สชีวภาพสู่ถังหมักอย่างสม่ำเสมอ

2. แนวทางส่งเสริมการทำแก๊สชีวภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 1) รณรงค์โรงเรียน มัสยิด ชุมชน รู้จักการใช้ประโยชน์จากมูลสัตว์และเศษอาหาร 2) สามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยหมัก แทนปุ๋ยเคมี 3) แก๊สชีวภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สรุปได้ว่า ผลที่ได้จากการทำแก๊สชีวภาพจากพื้นที่ชุมชนบ้านจลาโก ตำบลมะนังดาลำ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ช่วยลด ปัญหากลิ่นเหม็น ปัญหามลพิษทางน้ำและปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน และยังพบอีกว่า ชุมชนนำมูลฝอยที่เหลือจากกระบวนการหมักแก๊สมาใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพภายในชุมชน จนสามารถนำไปสู่การสร้างอาชีพให้เกิดประโยชน์กับคนในชุมชนอีกด้วย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com