การศึกษาวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครู อุทัยวินัยกิจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาความเป็นมาของเพลงเรือแหลมโพธิ์  จังหวัดสงขลา 2) เพื่อวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา  และ   3) เพื่อวิเคราะห์คุณค่าของเพลงเรือแหลมโพธิ์ ที่มีต่อชาวจังหวัดสงขลา ดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยศึกษาจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหลักพุทธธรรมจากคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและดำเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย

ผลการวิจัยพบว่า

1) เพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา เป็นเพลงที่ประกอบด้วยกลอนแปด ที่พุทธศาสนิกชน ในพื้นที่แต่งขึ้น เพื่อใช้ร้องเล่นในงานเทศกาลชักพระในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ในการชักพระทางน้ำ    2)  ผลการวิเคราะห์พุทธธรรมแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ พุทธธรรมขั้นมูลฐาน พุทธธรรมขั้นกลาง พุทธธรรมขั้นสูง  และพุทธธรรมที่เป็นการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  3) คุณค่าของเพลงเรือแหลมโพธิ์ จังหวัดสงขลา มี 6 ด้าน ดังนี้  (1) ด้านวัฒนธรรมประเพณี (2) ด้านการเมือง (3) เศรษฐกิจ (4) ด้านจริยธรรม (5) ด้านความบันเทิง และ (6) ด้านสิ่งแวดล้อม 


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com