ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

กันตภณ หนูทองแก้ว, ณฐกร คชชี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม ของประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพต่างกัน และ 3. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ จำนวน 196 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครซซี่และมอร์แกน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า F-test และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่
ผลการวิจัยพบว่า
ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์อยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มีระดับการศึกษาและอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ของวัดประดู่พัฒนาราม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com