ศึกษาการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา

ประเวศ อินทองปาน, พระมหาประจวบ สุหชฺโช

Abstract


การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์   1)  เพื่อศึกษาการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา 2)  เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  ที่มี  เพศ  ระดับชั้น  เกรดเฉลี่ย  และอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงาดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงสำรวจ  ประชากรได้แก่นักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจังหวัดพังงา  จำนวน  1,988  คน   กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครซี่และมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน  320  คน  โดยวิธีการสุ่มอย่างมีระบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้โดยหาค่าความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบที และ  ทดสอบเอฟ

          ผลการวิจัยพบว่า

         1. การนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงาพบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อพิจาณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านศรัทธามีค่าเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาได้แก่ด้านปัญญา  และด้านสมาธิมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

         2. การเปรียบเทียบการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงาจำแนกตาม   เกรดเฉลี่ยและอาชีพของผู้ปกครองพบว่า  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ส่วนเพศ  และระดับชั้น  พบว่า  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

         3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักพลธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  พบว่า  มากที่สุด  กล่าวคือ  นักเรียนควรอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากยิ่งขึ้น  นักเรียนควรนำองค์ความรู้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม  นักเรียนควรแสวงหาองค์ความรู้ในศาสตร์สมัยใหม่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนในชั้นเรียน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com