ศึกษาการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียน โรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

เดชชาติ ตรีทรัพย์, วันเพ็ญ สำคัญจิต, มะลิวัลย์ โยธารักษ์

Abstract


การศึกษาวิจัยเรื่องการนำหลักอิทธิบาทธรรม ไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1)เพื่อศึกษาการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา2)เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ที่มีเพศ  ระดับชั้น  เกรดเฉลี่ย  และอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน 3)เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  อำเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  เป็นนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา  อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ในปีการศึกษา 2556  จำนวน  1,148  คน   กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ ตารางของ เคร็ซซี่และมอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 285  คน  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  วิเคราะห์ ข้อมูลโดยการหา ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่า t–test, ค่า F-test และค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

         

          ผลการวิจัยพบว่า

          1) การนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยาอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิริยะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  ด้านฉันทะด้านจิตตะ และด้านวิมังสามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับ เมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามเพศ  ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย และอาชีพของผู้ปกครอง  โดยรวมอยู่ในระดับมาก

          2)  ผลการเปรียบเทียบการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา พบว่า นักเรียนที่มีเพศต่างกัน  มีการนำหลักอิทธิบาทธรรม  ไปใช้ในการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีระดับชั้นแตกต่าง

กันมีการนำหลักอิทธิบาทธรรมมาใช้ในการเรียนไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05ส่วนนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยกับอาชีพของผู้ปกรองต่างกัน  มีการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05

          3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะและแนวทางส่งเสริมการนำหลักอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนทับปุดวิทยา อำเภอทับปุดจังหวัดพังงา มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมมากที่สุด คือ ด้านฉันทะ ควรมีการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนทั้งเพื่อให้นักเรียนเกิดคุณธรรม จริยธรรม ลดความอยากได้ในส่วนที่ไม่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  และการสร้างจิตอาสาให้กับนักเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com