ศึกษาบทบาทการจัดการด้านการศึกษาของพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท)

รงค์ บุญสวยขวัญ, สินไชย ไชยฤกษ์, สำเริง แก้วเรืองฤทธิ์

Abstract


บทคัดย่อ

การศึกษา เรื่อง “ ศึกษาบทบาทการจัดการด้านการศึกษาของพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท)” ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาการจัดการด้านการศึกษาของพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท)  2) เพื่อศึกษา บทบาท  แนวคิดและวิธีการจัดการศึกษาตลอดถึงหลักการบริหารด้านการศึกษาของพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท)  และ  3) เพื่อศึกษาผลจากการจัดการด้านการศึกษาของพระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท) ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร และ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กลุ่มผู้สนับสนุน กลุ่มผู้ร่วมงาน และ กลุ่มศิษยานุศิษย์   

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความเป็นมาของการจัดการด้านการศึกษาของ พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม  โกวิโท) พบว่า ท่านได้จัดการด้านการศึกษาให้แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งสายสามัญและสายปริยัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1) เพื่อให้พระภิกษุได้ศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและวิชาสามัญควบคู่  กันไป 2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม 3) เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงคณะสงฆ์ชาวภาคใต้ในอดีต  4) เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 5) เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ และ ร่วมมือกับหน่วยงานกุศลต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังมีบทบาทสำคัญในการจัดการด้านการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม   แผนกบาลี และ แผนกสามัญศึกษาควบคู่กันไป ผลจากการจัดการด้านการศึกษาเกิดประโยชน์แก่บุคคล สังคมและพระพุทธศาสนาตลอดมา

2. พระเทพปัญญาสุธี (พร้อม โกวิโท) มีบทบาทในการจัดการศึกษา คือเป็นผู้จัดการใน ฐานะพระสงฆ์ ในฐานะครู และในฐานะผู้บริหาร โดยใช้แนวคิดใช้แนวคิดแบบโยนิโสมนสิการ และใช้หลักการบริหารการศึกษา 3 ด้าน คือ 1) การบริหารตน ด้วยการนำหลักสัปปุริสธรรม มาฝึก กาย วาจา จิต และปัญญา   2) การบริหารคน นำพุทธวิธีบริหารตามหลักพหูสูต หลักวุฒิธรรม พัฒนาคนในองค์กรและใช้หลัก เหฏฐิมทิศ บำรุงผู้ใต้บังคับบัญชา  พรหมวิหารธรรม  และสังคหวัตถุเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผูกมัดใจคน และ 3) การบริหารงานใช้หลัก อิทธิบาทธรรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานได้อย่างลงตัว

3. ผลจากการจัดการด้านการศึกษา ส่งให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคม 3 กลุ่มด้วยกัน คือ    1) ผลที่เกิดต่อบุคคล ได้ผลิตบุคลากรให้กับประเทศชาติ  ผลิตศาสนบุคคลและพัฒนาบุคลากรให้กับคณะสงฆ์แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางศาสนา 2) ผลที่เกิดต่อสังคมคือให้สังคมมีคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมความสงบสุขของคนในสังคม  การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน  ทั้งในด้านความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน และ 3) ผลที่เกิดต่อศาสนา คือผลต่อศาสนธรรม การจัดการด้านการศึกษาของท่านทั้งแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา เป็นการสร้างศาสนทายาท   เพื่อดำรงพระพุทธศาสนาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com