การศึกษาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระอธิการ ศิริพงษา ภทฺทปญฺโญ

Abstract


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  2) เพื่อเปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีเพศ ระดับชั้นปี และอาชีพของบิดามารดา ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียน บ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมจำนวน 160 คนกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ  Krejcie and Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 113 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่     ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t – test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่  โดยวิธีการทดสอบของ เชฟเฟ่ (Scheffé)

 

ผลการวิจัยพบว่า          

1)  คุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านความซื่อสัตย์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความมีวินัย  ส่วนด้านความมีน้ำใจ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จำแนกตามเพศ ระดับชั้นปี และอาชีพของบิดามารดา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2)  ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ที่มีอาชีพของบิดามารดา ต่างกันพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .001 ระดับชั้นปีต่างกันพบว่า แตกต่างกันที่ระดับ .001 และที่มีเพศต่างกัน พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

         3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ปัญหาและแนวทางส่งเสริมคุณธรรมพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทรงาม  ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พบว่า ปัญหาที่นักเรียนให้ความถี่ มากที่สุด คือ ด้านความขยัน ข้อที่ว่า นักเรียนบางคนไม่ตั้งใจฟังเวลาครูสอน แนวทางส่งเสริมพบว่าด้านความขยันมีความถี่สูงสุด ข้อที่ว่านักเรียนควรตั้งใจฟังเวลาครูสอน ควรลดกิจกรรมเสริมบ้างเพื่อให้เด็กนักเรียนมีเวลาทำการบ้าน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com