การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการคบคนพาลของนางจิญจมาณวิกา ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

พระครู สิริธรรมาภิรัต, ธิดารัตน์ เพียรดี, พระครูรัตน สุตากร

Abstract


วิทยานิพนธ์เรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบจากการคบคนพาลของนางจิญจมาณวิกา  ที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา”  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาโทษของการคบคนพาล  ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาชีวประวัติของนางจิญจมาณวิกาที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ  ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา และ (3) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการคบคนพาลของนางจิญจมาณวิกา  ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

ผลการวิจัยพบว่า

การคบคนพาลเป็นเหตุให้ผู้คบหาถูกชักนำไปในทางที่ผิด ทำให้กลายเป็น คนพาลอย่างคนที่ตนคบ เพราะคบคนเช่นใดก็เป็นเช่นนั้น แม้มิได้ทำความชั่ว แต่เกลือกกลั้วกับผู้ทำบาป ย่อมถูกระแวงสงสัยในกรรมชั่ว ถูกมองในแง่ร้าย ไม่ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลทั่วไป เกิดความหายนะ การงานล้มเหลว ได้รับภัยอันตรายจนถึงความพินาศ เสื่อมจากประโยชน์ในโลกทั้งสอง คือ ทั้งโลกนี้ และโลกหน้า เมื่อละโลกไปแล้ว ย่อมมีอบายภูมิเป็นที่ไป

นางจิญจมาณวิกา เป็นสตรีโฉมงามในสมัยพุทธกาลที่มีประวัติน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง มีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธองค์มาตั้งแต่อดีตชาติ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันชาติ โดยเป็นความเกี่ยวข้อง ในทางที่ไม่ดีนัก ดังปรากฏชัดเจนในมหาปทุมชาดก เนื่องจากนางได้ใส่ร้ายป้ายสีพระโพธิสัตว์ให้ถูก ประหารชีวิต หรือในจูฬปทุมชาดก นางได้เกิดเป็นพระชายาของพระโพธิสัตว์ แต่นางแอบเป็นชู้กับโจร แล้ววางแผนทำร้ายพระโพธิสัตว์ หรือชาติที่นางได้เกิดเป็นนางอมิตตตาปนา นางก็ยังคิดอุบายให้ชูชกไปทำร้ายพระโพธิสัตว์ถึงเขาวงกต ครั้นถึงปัจจุบันชาติก็มีเหตุให้นางจิญจมาณวิกาได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลกลุ่มหนึ่ง คือ เดียรถีย์ จึงถูกชักจูงจิตใจให้ทำลายเกียรติคุณของพระพุทธองค์ด้วยเรื่อง ประพฤติผิดพรหมจรรย์ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงหลังพรรษาที่ 7 และมีการกระทำเป็นขบวนการเพราะนาง ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าสาวกเดียรถีย์อยู่ตลอดเวลา ส่วนนางจิญจมาณวิกาก็เป็นเพียงเครื่องมือ ของคนใจพาล

          ผลกระทบจากการคบคนพาลของนางจิญจมาณวิกาในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า  เกิดความเสียหายแก่นางจิญจมาณวิกาเอง คือ ถูกชักนำไปในทางที่ผิด เพราะการได้พยายาม  สร้างสถานการณ์เท็จให้สาธุชนเข้าใจผิด แล้วมิได้กลับบ้านเป็นเวลา 1-2 เดือน ทำให้นางเป็นผู้บกพร่อง ในหน้าที่ความเป็นลูกที่ดี เสื่อมจากความเจริญก้าวหน้าในชีวิต และกลายเป็นคนพาลตามอย่างเดียรถีย์ ผู้มีมิจฉาทิฏฐิ ที่ซ้ำร้ายยังได้รับทุกข์ทั้งโลกนี้และโลกหน้า เมื่อนางจิญจมาณวิกาได้กระทำกรรมไม่ดีต่อ พระพุทธองค์ ส่งผลให้นางได้รับทุกข์แบบปัจจุบันทันตาเห็น ถูกธรณีสูบลงสู่นรกอเวจี ในขณะเดียวกัน เดียรถีย์ทั้งหลายก็เสื่อมสิ้นคนนับถือ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากแร้นแค้นยิ่งกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำของนางจิญจมาณวิกาก็มีส่วนทำให้พระพุทธศาสนาโดดเด่นยิ่งขึ้น เหมือนสีดำทำสีขาวให้ สว่างมากขึ้น

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com