ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรม ของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

อุทัย เอกสะพัง, ไพฑูรย์ อินทศิลา

Abstract


การศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลัก     สาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน 3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชประชากร ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวน 109,353 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเคร็ชจซีและมอร์แกน  ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.942สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ค่า t-test, ค่า F-test และการเปรียบเทียบรายคู่โดย LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านเมตตากายกรรมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านเมตตาวจีกรรมและด้านเมตตามโนกรรม ส่วนด้านสาธารณโภคีมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ตามลำดับเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชโดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. แนวทางในแก้ไขปัญหาการบริหารงานตามหลักสาราณียธรรมของผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชกลุ่มตัวอย่างได้เสนอแนะแนวแก้ไขปัญหามากที่สุดได้แก่ด้านสาธารณโภคี ที่เป็นเรื่องการดูแลประชาชนในขั้นพื้นฐานผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชควรลงมาดูแลพัฒนาพื้นที่ พัฒนาถนนสายต่างๆอย่างจริงจังและให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com