การนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในเขต ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

ประเวศ อินทองปาน, พระครู ประสุตโพธิคุณ, พีระศิลป์ บุญทอง

Abstract


สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   1) เพื่อศึกษาการนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา 2) เพื่อเปรียบเทียบการนำหลักสังคหวัตถุ4ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน  3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขการนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาประชากร ได้แก่ ประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จำนวน 4,142 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie และ Morgan ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 354 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและแบบปลายเปิดวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า Z - test ค่า F - test และทดสอบค่าคะแนนเฉลี่ยรายคู่ โดยวิธี Scheffe

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

          1) การนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลำดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ด้านอัตถจริยา การประพฤติประโยชน์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ รองลงมาได้แก่ด้านปิยวาจา วาจาสุภาพอ่อนหวานให้เกิดสมานสามัคคีและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านสมานัตตตา  ความมีตนเสมอ  คือ ทำตนเสมอต้นเสมอปลายตามลำดับ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง

          2) ผลเปรียบเทียบการนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน พบว่า เพศ และอายุ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

          3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการนำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ปัญหาที่มีความถี่สูงสุดคือ ประชาชนชอบใช้วาจาที่เป็นภาษาท้องถิ่นบางครั้งทำให้เข้าใจยาก  ประชาชนที่เป็นผู้ชายจะมาประชุมกันน้อยและประชาชนยังมีการพูดจาใส่ร้ายทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันทำให้เกิดความแตกแยกในกลุ่มเวลาจัดกิจกรรมแล้วไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันและแนวทางแก้ไข พบว่า  ในการประชุมบางครั้งประชาชนต้องใช้ภาษาทางราชการบ้าง  สมาชิกทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเข้าประชุมสม่ำเสมอและมีความเสียสละให้มากกว่าที่เป็นอยู่


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com