การนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กันตภณ หนูทองแก้ว, พระสาโรจน์ ธมฺมสโร, ทวีโชค เหรียญไกร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ  1) เพื่อศึกษาการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  2) เพื่อเปรียบเทียบการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศ ระดับชั้น เกรดเฉลี่ย และอาชีพผู้ปกครองต่างกัน   และ 3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ดำเนินการวิจัยโดยวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่   นักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 6   ปีการศึกษา  2557  โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie  and  Morgan  จำนวน 108  คน    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach) ได้ค่า เท่ากับ .891  ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t – test  ค่า  F – test  จากการวิเคราะห์  One  way  ANOVA  และผลการเปรียบเทียบรายคู่     ด้วย วิธี LSD (Least Significant Difference)

ผลการวิจัยพบว่า

1) ระดับการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง            ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม  อยู่ในระดับมาก   (X ̅=3.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า ด้านฉันทะ   ความต้องการที่จะทำด้วยแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X ̅=3.97)   รองลงมาด้านวิริยะ ความอาจหาญแกล้วกล้า(X ̅=3.64)   ส่วนด้านวิมังสามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (X ̅=3.52)

2) ผลการเปรียบเทียบการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวมนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง  ที่มีระดับเกรดเฉลี่ยต่างกัน  มีการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ส่วนนักเรียนที่มีเพศ  ระดับชั้นเรียน  และอาชีพบิดามารดาแตกต่างกัน  มีการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียน  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการนำอิทธิบาทธรรมไปใช้ในการเรียนของนักเรียนโรงเรียนพึ่งตนเอง  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการวิเคราะห์  พบว่า   นักเรียนมีข้อเสนอแนะใน ด้านฉันทะ (ความต้องการที่จะทำด้วยแรงบันดาลใจ)  มากที่สุด  คือ  ครูควรแนะนำและส่งเสริมนักเรียนให้มีความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ ในการเรียนและการทำงาน  รองลงมา คือ ประเด็นครูประจำชั้นควรแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับ เป้าหมายสูงสุดของการเรียน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com