การปฏิบัติตนตามบุญกิริยาวัตถุของพุทธศาสนิกชน ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

สืบพงษ์ ธรรมชาติ, พระครู ปริยัติกิจวิธาน

Abstract


วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ประชากรที่ศึกษา ได้แก่  พุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  จำนวน  4,434  คน  กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ  Krejcie และ  Morgan  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  354 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบปลายปิด (Closed - ended) และแบบปลายเปิด (Open - ended)  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้  ได้แก่  ค่าความถี่    ค่าร้อยละ   ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า t - test  และ ค่า F – test  และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ โดยใช้วิธี LSD (Least Significant Difference)

 

 

ผลการวิจัยพบว่า        

1) การนำหลักบุญกิริยาวัตถุ ไปใช้ในวิถีชีวิตของการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านภาวนา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ  ด้านทาน  ส่วนด้านศีล มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ และ รายได้ต่อเดือน  โดยรวม อยู่ในระดับมาก

2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร  ที่มีเพศ    อายุ    ระดับการศึกษา  อาชีพ    และ   รายได้ต่อเดือน   ต่างกัน   พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักบุญกิริยาของพุทธศาสนิกชนตำบลสวนแตง อำเภอละแม  จังหวัดชุมพร พบว่า   ชาวไทยพุทธได้เสนอแนวส่งเสริม มากที่สุดคือ ด้านทาน ข้อที่มีความถี่มากที่สุด คือควรจัดโครงการตลาดนัดคุณธรรมให้กับประชาชนบ้าง  รองลงมาคือ  ควรจัดกิจกรรมทางศาสนาให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่เสมอและควรจัดกิจกรรมให้ชาวไทยพุทธบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com