การปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียน โรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

รงค์ บุญสวยขวัญ, พระครู สุตพัฒนาทร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  2)  เพื่อเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ที่มีเพศ  ระดับชั้นปี เกรดเฉลี่ย  และอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน  และ  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  จำนวน 186 คน ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน  สุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตามระดับชั้น  และสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  เป็นแบบสอบถามระดับการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .93  สถิติที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ค่าความถี่, ค่าร้อยละ,ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,ค่า t–test,  ค่า F-test  และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่

 

ผลการวิจัยพบว่า

1) การปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ด้านความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อบิดา มารดา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือด้านกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ และด้านด้านกตัญญูกตเวทีต่อพระรัตนตรัย  ส่วนด้านกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด และเมื่อพิจารณาโดยจำแนกตามเพศ  ระดับชั้นปี  เกรดเฉลี่ย และอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก

2) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมของนักเรียนโรงเรียนกะทู้วิทยา  พบว่า นักเรียนที่มีเพศ  ระดับชั้นปี   เกรดเฉลี่ย  และอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน พบว่า  นักเรียนที่มีเพศต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 นักเรียนที่มีระดับชั้นปีต่างกัน มีระดับการการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวที ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยต่างกันมีระดับการการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวที ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนักเรียนที่มีอาชีพของผู้ปกครองต่างกัน มีระดับการการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวที แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3)  ข้อเสนอแนะแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมพบว่า   นักเรียนได้เสนอแนะแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ มากที่สุด ในประเด็นนักเรียนกล้าแสดงออกในการปฏิบัติตนตามหลักกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์  และลดการประพฤติตนที่สร้างความลำบากใจแก่ครูอาจารย์

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com