การปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูลของพุทธบริษัทวัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต, พระครู วิมลปริยัติสุนทร

Abstract


วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา2) เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันและ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ พุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 313 คน โดยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของ Krejcie และ Morgan เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามปลายปิดและแบบสอบถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบ t – test วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยเป็นรายคู่  โดยวิธี LSD (Least Significant Difference)

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า          

1)  การปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาโดยรวม  อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอโลภะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านอโทสะ  และด้านอโมหะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด จำแนกตามเพศ อายุ และอาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน ระดับการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากและปานกลาง

2)  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัทวัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาที่มีเพศ ต่างกันพบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ที่มีอายุ แลระดับการศึกษา ต่างกัน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่วนอาชีพต่างกัน พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ แนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักกุศลมูล ของพุทธบริษัท วัดหงส์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพบว่า ด้านที่มีความถี่มากที่สุดคือ   ด้านอโทสะ กล่าวคือ ควรมีการส่งเสริมการนั่งสมาธิเพื่อลดความโกรธบ้าง ควรมีการอบรมวิธีการควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในภาวะปกติ และควรมีจิตแพทย์มาช่วยให้ความรู้ก็จะดี ควรมีการส่งเสริมการแผ่เมตตาเพื่อลดความโกรธในตัวลงได้บ้าง ควรมีการอบรมเรื่องการฝึกสติ สัมปชัญญะ ควรฝึกการให้อภัยต่อผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสาร มหาจุฬานาครทรรศน์ 

สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
๓/๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ 

โทร. ๐๗๕-๓๔๐๐๔๒, ๐๘๖-๔๓๔๕๙๐๓

e-mail. tak.punyada@gmail.com

www.jmndnst.com