Mahachula Academic Journal

Indexed in tci Group 1

วัตถุประสงค์

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
     ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5 (2561): ปีที่ 5 ฉบับพิเศษ

Table of Contents

Title

สุชญา ศิริธัญภร
PDF

บทความวิจัย

หอมหวล บัวระภา, โสวิทย์ บำรุงภักดิ์, พระครู สุธีคัมภีรญาณ
PDF
1-22
สมิทธิพล เนตรนิมิตร
PDF
23-39
พระมหาขวัญชัย กิตฺติปาโล, เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
PDF
40-51
พระราเชนทร์ วิสารโท
PDF
52-64
สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, พระครู วิรุฬห์สุตคุณ, พระครู กิตติญาณวิสิฐ
PDF
65-73
สิน งามประโคน, เกษม แสงนนท์, พระมหาสมบัติ ธนปญฺโญ
PDF
72-82
สมชัย ศรีนอก, ชวาล ศิริวัฒน์
PDF
83-95
อำพล บุดดาสาร, วัชระ งามจิตรเจริญ
PDF
96-110
ฉลอง พันธ์จันทร์
PDF
111-130
เกรียงศักดิ์ พลอยแสง
PDF
131-141
สุวรรณี ละออปักษิณ, มยุรา นพพรพันธุ์, จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์
PDF
142-161
อภิพัธน์ วิศิษฏ์ใจงาม, จิรพจน์ ขวัญคง
PDF
162-175
Phramaha Pairat Dhammatheepo
PDF
176-196
สุรชัย แก้วคูณ
PDF
197-208
PDF
209-221
ไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู, สาธร ทรัพย์รวงทอง, นันทิยา น้อยจันทร์
PDF
222-236
อำนาจ เอี่ยมสำอาง, อำนาจ เย็นสบาย, สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง, จารุวรรณ ขำเพชร
PDF
237-249
เสกสรรค์ สว่างศรี, สำเนียง เลื่อมใส
PDF
250-263
ทินกร ชอัมพงษ์, สายทิตย์ ยะฟู, นันทิยา น้อยจันทร์
PDF
264-281
ชมพู โกติรัมย์
PDF
282-293
Phra Rajvaramethi Prasit
PDF
294-318

วิพากษ์หนังสือ

สุชญา ศิริธัญภร, สุภฐาน สุดาจันทร์
PDF
319-324