Mahachula Academic Journal

Indexed in tci Group 1

วัตถุประสงค์

     วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวารสารวิชาการ ราย ๖ เดือน (ปีละ ๒ ฉบับ) คือ ฉบับที่ ๑ เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดทางพระพุทธศาสนา เพื่อสนับสนุนให้เกิดวารสารทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในมิติทางด้านศาสนาและปรัชญา พระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ ในขอบข่ายเนื้อหาสาขาวิชาสังคมวิทยา ศิลปศาสตร์และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
     บทความที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ในวารสารอื่น ผู้เขียนบทความจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งระบบการอ้างอิง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวารสาร
     ทุกบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย ๒ ท่านต่อบทความ
     ทรรศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความวารสารมหาจุฬาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนบทความนั้น และไม่ถือเป็นทรรศนะของความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ วารสารมหาจุฬาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
        

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 5, No 1 (2561): วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑

Table of Contents

Title

สุชญา ศิริธัญภร
PDF
(1)-(18)

บทความวิจัย

วัชระ งามจิตรเจริญ, ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช
PDF
1-15
Jirayu Supsin, Wanchai Suktam, Surasak Chamaram
PDF
16-33
เริงชัย หมื่นชนะ
PDF
34-43
มนตรี สิระโรจนานันท์
PDF
44-63
วีระกาญจน์ กนกกมเลศ
PDF
64-70
วีรชาติ นิ่มอนงค์
PDF
71-90
ชาตรี วงค์สายสิน, ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
PDF
91-100
จตุพร งามสงวน, สุพัฒนา หอมบุปผา
PDF
101-115
พระมหาถนอม อานนฺโท, พระครู ศรีปัญญาวิกรม, ปิยวัฒน์ คงทรัพย์
PDF
116-131
สมบัติ แจ้งเจริญ
PDF
132-143
์ธนเสฐฐ์ อัศวปภาวัฒน์
PDF
144-158
อุดร เขียวอ่อน
PDF
159-167
พนิดา ภู่งามดี
PDF
168-183
สุธีรา งามเกียรติทรัพย์
PDF
184-195
สุกัญญา นาคศรีม่วง, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
PDF
196-208
รัชนี บินยาเซ็น, กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์
PDF
209-217
นรารัตน์ สงวนทรัพย์, สุวิญ รักสัตย์
PDF
218-231

วิพากษ์หนังสือ

สุชญา ศิริธัญภร
PDF
232-244

ภาคผนวก

สุชญา ศิริธัญภร
PDF
245-254