การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน

วัชระ งามจิตรเจริญ, ณัทธีร์ ศรีดี, ปัญญา คล้ายเดช

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า
๑. ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว การส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว การตลาดท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว รวมทั้ง
มีการก􀄞ำหนดนโยบายและกลไกให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว อันก่อให้เกิดการเชื่อมโยงและการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน และน􀄞ำไปสู่การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
๒.การพัฒนาการบริหารการจัดการเชิงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน มีการพัฒนาใน ๖ ประเด็น คือ ๑) การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการ
๒) การพัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศในราชอาณาจักร ๓) การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ ๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๕) การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับเครือข่าย ๖) การสนองนโยบายของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน
๓. การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน ยังมีศักยภาพสูง มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความเป็นมาที่ยาวนาน มีที่พัก การคมนาคม และการสื่อสารที่เชื่อมโยงกัน


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗๙ หมู่ ๑ ห้อง ๓๐๕ สำนักงานอธิการบดี
ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
โทร. ๐๓๕-๒๔๘-๐๑๓ ต่อ ๘๗๖๗
http://jma.mcu.ac.th